Uw privacy

Voor een goede privacy is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

– er voor zorg dat onbevoegde geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, het opstellen van de factuur.
Als ik vanwege andere redenen gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan alleen de noodzakelijk gegevens, deze kunnen evt aangevuld worden mits de zorgverzekeraar daarom vraagt.

Algemene voorwaarden: 

PMT Dordrecht hanteert algemene voorwaarden zoals deze worden vormgegeven door de federatie vaktherapeutische beroepen. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde bij mij op te vragen.

PMT Dordrecht hanteert de code huiselijk geweld en kindermishandeling.

PMT Dordrecht kent een registratie voor Wkkgz via de NIBIG;  PMT Dordrecht is aangesloten bij geschilleninstantie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz), PMT Dprdrecht beschikt over een klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz), PMT Dordrecht beschikt over een klachtenfunctionaris (art. 15 Wkkgz) en is opgenomen in het gelaagd register van het NIBIG.